Ponad 100 mln zł na ochronę przyrody – dwa konkursy właśnie trwają

267
100 milionow zl dofinansowania na ochronę przyrody

Jeżeli otaczająca przyroda nie jest Ci obojętna i masz pomysł, jak można ją chronić, to zrealizuj go ze wsparciem funduszy unijnych. W dwóch konkursach prowadzonych aktualnie przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) na dofinansowanie projektów dedykowanych ochronie cennych zasobów przyrodniczych przeznaczono ponad 100 mln zł. Wsparcie udzielane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Środki na realizację projektów pochodzą z funduszy unijnych i budżetu państwa. Skorzystać z nich mogą parki narodowe, urzędy morskie, organizacje pozarządowe, jednostki administracyjne, ośrodki akademickie oraz inne instytucje działające na rzecz ochrony środowiska.

W ramach konkursów organizowanych przez CKPŚ można uzyskać dofinansowanie na działania związane z ochroną zagrożonych gatunków, siedlisk przyrodniczych oraz rozwojem zielonej infrastruktury. Istotne jest, aby taki projekt przewidywał działania kompleksowe związane z ochroną całego ekosystemu.

Korytarze ekologiczne

W ramach pierwszego z konkursów 2.4.2/1/2017 wspierane są przedsięwzięcia polegające na zwiększaniu drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych jako kluczowych elementów służących ochronie różnorodności biologicznej.

Przykładowo mogą być to inicjatywy służące poprawie łączności pomiędzy siedliskami, w szczególności obszarami cennymi przyrodniczo poprzez eliminowanie lub ograniczanie barier infrastrukturalnych dla przemieszczających się zwierząt.

Nabór wniosków w konkursie „korytarzowym” trwa do 15 maja 2017 r., a pula środków UE przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 34 mln zł.

Ochrona gatunków i siedlisk

Zapraszamy również do aplikowania w ramach naboru nr 2.4.1/1/2017, dedykowanemu ochronie gatunków i siedlisk. Wsparciem w ramach ogłoszonego konkursu mogą zostać objęte projekty z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków, zagrożonych w skali Europy i kraju. Zgłaszane działania ograniczone terytorialnie do jednego województwa powinny dotyczyć terenów parków narodowych i obszarów Natura 2000. Projekty ponadregionalne mogą być realizowane również poza obszarami wymienionymi powyżej. Zgłoszone do realizacji inicjatywy mogą dotyczyć m.in.:

  1. ochrony in-situ lub restytucji gatunków zagrożonych wyginięciem;
  2. odtwarzania siedlisk i kształtowania warunków dla ich trwałego zachowania (m.in. poprzez poprawę warunków hydrologicznych, eliminację gatunków inwazyjnych, utrzymywanie/odtwarzanie właściwej struktury gatunkowej siedlisk, powstrzymanie naturalnej sukcesji siedlisk nieleśnych);
  3. zmniejszenia presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów w tym: budowa lub modernizacja ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów widokowych, wież widokowych, zadaszeń);
  4. ochrony ex-situ lub wprowadzenia gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych.

Nabór wniosków w konkursie „ochrony czynnej” trwa do 26 czerwca 2017 r., a jego alokacja to 75 mln zł.

Jeżeli więc masz pomysł na ciekawy projekt związany z ochroną przyrody, który dotyczy ochrony gatunków lub udrażniania korytarzy ekologicznych, zachęcamy do aplikowania. Na stronach Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych regularnie pojawiają się ogłoszenia o konkursach ze szczegółowymi informacjami o warunkach pozyskania dofinansowania.


Ponad 100 mln zł na ochronę przyrody – dwa konkursy właśnie trwają
4 (80%) 4 głos[ów]