Jak podaje GUS w raporcie dotyczącym ochrony środowiska w 2019 roku w Polsce zebrano 12,8 miliona ton śmieci, z czego 25% podlegało recyklingowi. Oznacza to, że każdy z nas wytworzył średnio 332 kg śmieci. 

Zaledwie 25% zostało poddanych recyklingowi

Zdawać by się mogło, że to całkiem niezły wynik. Jednak sprawdzając dane wnioski są nie do końca optymistyczne. Jak podaje GUS w 2019 r. ilość odebranych lub zebranych selektywnie odpadów w Polsce wyniosła prawie 104 kg na mieszkańca, w tym:

 • odpadów biodegradowalnych – 31 kg na mieszkańca
• odpadów wielkogabarytowych – 16 kg na mieszkańca
• szkła – 15 kg na mieszkańca,
• zmieszanych odpadów opakowaniowych – 13 kg na mieszkańca,
• tworzyw sztucznych – 10 kg na mieszkańca,
• papieru i tektury – 9 kg na mieszkańca. 

Dlaczego przetwarzamy tylko 25% śmieci?

Większość odpadów komunalnych zostało odebranych od gospodarstw domowych (85% – 10 776 tyś. ton).  Zawdzięczamy to głównie świadomym gminom, które budują systemy selektywnej zbiórki oraz zaangażowaniu mieszkańców w segregację odpadów. W 2019 roku w Polsce istniało 2 190 ogólnodostępnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 37 % zlokalizowane było w miastach, a 63 na obszarach wiejskich. 

Mała ilość punktów przyczynia się do niskiego zbioru śmieci selektywnych nadających się do recyklingu – zaledwie 31% czyli niecałe 4 mln ton w roku 2019. Problem stanowi też niski poziom wiedzy na temat prawidłowego segregowania odpadów. Zaledwie 66% Polaków segreguje odpady a tylko 15% z nich robi to prawidłowo. Oznacza to,że aż 85% z nas nie wie jak prawidłowo segregować śmieci. 

Czy wiesz że?
Odpowiednie zarządzanie odpadami jest kluczowym elementem zapewniającym efektywne użytkowanie zasobów naturalnych i zrównoważony wzrost gospodarczy. Dlatego ustawa o odpadach wprowadziła pięciostopniową hierarchię postępowania z odpadami. Na szczycie – jako najlepsze postępowanie uznano zapobieganie powstawaniu odpadów, w dalszej kolejności ponowne użycie, recykling, inne formy odzysku, a w ostateczności unieszkodliwianie odpadów (np. poprzez składowanie).

Co z resztą śmieci?

Pomimo stosowania w polskim prawie pięciostopniowej hierarchii gospodarowania odpadami, nadal znaczna część odpadów z działalności gospodarczych jest składowana. 

W Polsce w 2019 roku z zebranych odpadów komunalnych (12 753 tyś. ton) aż 43% (5 487 tyś. ton) było składowane. 22% (2 920 tyś. ton) przeznaczono do przekształcenia termicznego a pozostałe 9 % (1 153 tyś. ton) do kompostowni lub fermentacji. 

Aby natura miała się lepiej!

Powiedzmy sobie szczerze, 31% śmieci oddanych do recyklingu to mało. Stać nas na więcej, a napewno nie stać nas na niedbalstwo. Ponieważ od 1 stycznia 2021 roku zapłacimy 800€ za każdą tonę nie przetworzonego plastiku. 

Czy wiesz że?
Do roku 2025 musimy przetwarzać co najmniej 50% opakowań wykonanych z tworzywa sztucznego. 

Od zeszłego roku gminy zaczęły wdrażać nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579). Ustawa zakłada, że segregowanie odpadów jest obowiązkowe. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, czyli biurowców, galerii handlowych, punktów usługowych i innych miejsc publiczno komercyjnych. Firmy, które do tej pory wolały ponosić nieco wyższą opłatę i mieć na swoim terenie tylko jeden pojemnik na odpady zmieszane, teraz muszą dostawić kolejne na: papier, tworzywa sztuczne, szkło i odpady biodegradowalne i zmobilizować ludzi do segregacji śmieci..

Dla gmin, miast czy firm działania ekologiczne są już wymogiem. Jednak można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Wystarczy wdrożyć działania ekologiczne w gminie lub firmie (CSR) i odpowiednio zacząć je promować. Idealnie byłoby jeszcze edukować swoich odbiorców. Budować w nich świadomość pro-ekologiczną i angażować w segregację odpadów. Albo można po prostu dołączyć do kampanii ekologo4planet.eu i zyskać wszystkie potrzebne narzędzia by stać się fajną firmą lub gminą, która działa aby natura miała się lepiej. 

Do usłyszenia!

Artykuł opublikowany w ramach kampanii ekologo4planet.eu. Partnerem artykułu jest Klub Tenisowy TKKF Ogniwo w Cieszynie

https://ekologo4planet.eu/klub-tenisowy-tkkf-ogniwo-w-cieszynie-dolacza-do-kampanii-jako-pierwsza-organizacja/

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here